fashion garments co. ltd.

Washing Supervisor - Huyện Tân Phú

fashion garments co. ltd.

Bạn cần đăng nhập để ứng tuyển

Thông tin chi tiết

Tóm tắt công việc

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm kinh nghiệm

Yêu cầu bằng cấp: Chứng chỉ

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

Chức vụ: Phó giám đốc

Ngành nghề:

Mô tả công việc

- Develop and maintain positive working relationships with others , support team to reach common goals, listen and respond appropriately to the concerns of the employees

Xây dựng và duy trì mối quan hệ làm việc tích cực với những người khác, hỗ trợ nhóm đạt mục tiêu chung, lắng nghe và đáp ứng một cách thích hợp những mối quan tâm của người lao động

- Ensure adherence to quality expectations and standards, identify, recommend, develop and implement new ways to increase organizational efficiency, productivity, quality, safety, and or/cost savings

Đảm bảo tuân thủ những nguyện vọng và tiêu chuẩn chất lượng, xác định, đề xuất, phát triển và thực hiện những cách thức mới để tăng hiệu quả tổ chức, năng suất, chất lượng, an toàn, và / hoặc tiết kiệm chi phí

- Speak with others using clear and professional language, prepare and review written documents accurately and completely

Nói chuyện với những người khác bằng cách sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và chuyên nghiệp, chuẩn bị và xem xét có văn bản chính xác và hoàn toàn

- Report faulty equipment, maintenance needs, and safety hazards to Manager/Technician

Báo cáo thiết bị bị lỗi, nhu cầu bảo trì, và các mối nguy hiểm về an toàn cho Trưởng bộ phận/ Kỹ thuật viên BP giặt

- Following shipment plan according to the delivery

Theo kế hoạch giao hàng

- Verify that washing requests are completed for each department as needed

Xác minh rằng các yêu cầu rửa được hoàn thành cho từng bộ phận khi cần thiết

- Maintain all type washes as per the buyer approved standards and keep the good quality of daily production

Duy trì tất cả rửa loại theo các tiêu chuẩn của người mua đã được phê duyệt và giữ được chất lượng tốt của sản xuất hàng ngày
Non-Routine

- Assist Management in hiring, training, scheduling, evaluating, counseling, disciplining, and motivating and coaching employees

Hỗ trợ quản lý trong việc tuyển dụng, đào tạo, lập kế hoạch, đánh giá, tư vấn, kỷ luật, và người lao động viên và huấn luyện

- Train employees on all washing producers, including safety procedures and equipment operation

Đào tạo nhân viên trên tất cả các quy trình giặt, bao gồm cả quy trình an toàn và vận hành thiết bị

Yêu cầu kỹ năng

- Avoid loss garments & completed garments for shipment on time

Tránh mất hàng và hoàn tất hàng để xuất hàng kịp thời

- Make the quantity for the shipments without shortage

Đảm bảo số lượng hàng để xuất hàng mà không thiếu

- Communication skills

Kỹ năng giao tiếp

- Can speak English is advance

Ưu tiên có thể nói tiếng Anh

- Washing machine operate skills

 Hoạt đông máy giặt sấy

- Supervisor Skills

Kỹ năng chuyền trưởng

- Create a friendly environment with workers to retain them

Tạo một môi trường thân thiện với người lao động để giữ chân họ

- Make awareness

Tạo nhận thức

- Follow process

Theo dõi quy trình

- Plan & follow strictly to avoid OT & over use of chemicals

Lập kế hoạch & thực hiện đúng để tránh tăng ca vượt & sử dụng quá hóa chất

Quyền lợi được hưởng

Nội dung chưa cập nhật

Hồ sơ bao gồm

Nội dung chưa cập nhật